Publicat al DOGC el Decret dels Centres de Formació Professional Integrada el 27 de juliol de 2023 (Num. 8967)

Amb d’avui, 27 de juliol de 2023, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat un decret d’importància crucial per al sistema educatiu: el Decret dels Centres de Formació Professional Integrada (FPI).

Aquesta legislació té com a objectiu millorar i regular els centres educatius que ofereixen Formació Professional Integrada a Catalunya, proporcionant un marc normatiu actualitzat i adaptat a les necessitats dels estudiants i del mercat laboral.

 

dogc_ca DOGC 8967 del 27 de juliol de 2023

 

Què és la Formació Professional Integrada?

La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la formació professional, té per objecte constituir i ordenar un sistema únic i integrat de formació professional. La seva finalitat és regular un règim de formació i acompanyament professionals que, servint l’enfortiment, la competitivitat i la sostenibilitat de l’economia, sigui capaç de respondre amb flexibilitat als interessos, les expectatives i les aspiracions de qualificació professional de les persones al llarg de la vida i a les competències que exigeixen les noves necessitats productives i sectorials, tant per l’augment de la productivitat com per la generació d’ocupació.

Punts clau del Decret

El Decret dels Centres de Formació Professional Integrada es fonamenta en diversos punts clau per a la millora i desenvolupament d’aquesta modalitat educativa. Alguns dels aspectes més destacats inclouen:

1-Flexibilitat i oferta educativa: S’estableix un marc flexible que permet adaptar l’oferta educativa de Formació Professional Integrada a les necessitats dels estudiants i dels sectors professionals emergents. Es promou la creació de nous plans d’estudis i especialitats que abordin les demandes del mercat laboral actual i futur.

2-Avaluació i reconeixement: Es defineix un sistema d’avaluació coherent i just per als estudiants de Formació Professional Integrada, amb criteris clars per a l’obtenció de les dues titulacions. A més, s’estableixen mecanismes de reconeixement dels crèdits cursats en cas que l’estudiant decideixi canviar d’itinerari educatiu.

3-Relació amb les empreses: Es promou una major col·laboració entre els centres educatius i les empreses del sector per tal d’adequar els continguts formatius a les necessitats reals del mercat laboral. Aquesta relació afavoreix les pràctiques professionals i l’accés a experiències reals dins de les empreses.

4-Suport docent i recursos: El decret preveu la formació contínua del professorat per tal d’afavorir la qualitat de l’ensenyament i la innovació educativa. A més, es destinaran recursos addicionals per a l’adquisició de materials i equipament que millorin l’experiència d’aprenentatge dels estudiants.

Conclusió

El Decret dels Centres de Formació Professional Integrada, publicat al DOGC amb el número 8967, marca un abans i un després en el sistema educatiu de Catalunya. Aquesta nova normativa, amb l’objectiu de millorar i regular la Formació Professional Integrada, busca potenciar l’aprenentatge dels estudiants, afavorir la seva inserció laboral i respondre de manera eficaç a les demandes del mercat professional. Amb aquesta mesura, s’obre una finestra d’oportunitats per als joves catalans que volen desenvolupar les seves habilitats tècniques i acadèmiques al mateix temps, fomentant una educació més completa i adaptada als reptes del segle XXI.

 

Deixa un comentari